Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Phong (阮福綿寷)

Nguyễn Phúc Miên Phong (阮福綿寷)
Tĩnh Ý (靜懿)

Tân Bình Quận Công (新平郡公)

Tân Bình Quận Công (新平郡公)
Tĩnh Ý (靜懿)
Nguyễn Phúc Miên Phong (阮福綿寷)
Sinh 16 tháng 5 năm 1824 mất 30 tháng 10 năm 1860
Thân mẫu Quý nhân Đỗ Thị Tùng
Bộ tên Cách (革)
Có một con trai, ba con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

16 tháng 5 năm 1824 / 30 tháng 10 năm 1860

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)