Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên ...

Nguyễn Phúc Miên ...

Tảo thương

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)