Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Tích (阮福綿㝜) Nguyễn Phúc Miên Thực (阮福綿寔)

Nguyễn Phúc Miên Tích (阮福綿㝜) Nguyễn Phúc Miên Thực (阮福綿寔)
Cung Huệ (恭惠)

Trấn Man Quận Công (鎮蠻郡公)

Trấn Man Quận Công (鎮蠻郡公)
Cung Huệ (恭惠)
Nguyễn Phúc Miên Tích (阮福綿㝜)
Nguyễn Phúc Miên Thực (阮福綿寔)
Sinh 8 tháng 3 năm 1823 mất 5 tháng 8 năm 1866
Thân mẫu Trang tần Trần Thị Tuyến
Bộ tên Xa (車)
Có chín con trai, tám con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

8 tháng 3 năm 1823 / 5 tháng 8 năm 1866

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)