Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Long (阮福綿㝫)

Nguyễn Phúc Miên Long (阮福綿㝫)

Tảo thương

Nguyễn Phúc Miên Long (阮福綿㝫)
Tảo thương
Thân mẫu Tiệp dư Lê Thị Ái

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)