Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Long

Nguyễn Phúc Miên Long

Hoàng tử Long