Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Tuyên

Nguyễn Phúc Miên Tuyên

Hoàng tử Nghi