Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Thành (阮福綿宬)

Nguyễn Phúc Miên Thành (阮福綿宬)

Tảo thương

Nguyễn Phúc Miên Thành (阮福綿宬)
Tảo thương
Thân mẫu không rõ

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)