Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Tống (阮福綿宋)

Nguyễn Phúc Miên Tống (阮福綿宋)
Trang Giản (莊簡)

Hà Thanh Quận Công (河清郡公)

Hà Thanh Quận Công (河清郡公)
Trang Giản (莊簡)
Nguyễn Phúc Miên Tống (阮福綿宋)
Sinh 17 tháng 3 năm 1822 mất 2 tháng 3 năm 1858
Thân mẫu Cung nhân Trần Thị Nghiêm Cân
Bộ tên (巾)
Có bảy con trai, chín con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

17 tháng 3 năm 1822 / 2 tháng 3 năm 1858

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)