Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Vũ (阮福綿宇)

Nguyễn Phúc Miên Vũ (阮福綿宇)
Hòa Thận (和慎)

Lạc Hóa Quận Công (樂化郡公)

Lạc Hóa Quận Công (樂化郡公)
Hòa Thận (和慎)
Nguyễn Phúc Miên Vũ (阮福綿宇)
Sinh 21 tháng 2 năm 1822 mất 17 tháng 11 năm 1849
Thân mẫu Cung nhân Nguyễn Thị Vĩnh Hoả
Bộ tên (火)
Có 10 con trai, ba con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

21 tháng 2 năm 1822 / 17 tháng 11 năm 1849

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)