Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Hựu (阮福綿宥)

Nguyễn Phúc Miên Hựu (阮福綿宥)

Hoàng nam

Nguyễn Phúc Miên Hựu (阮福綿宥)
Sinh 29 tháng 9 năm 1821 mất 27 tháng 11 năm 1824
Thân mẫu Thục tần Nguyễn Thị Bảo
Mộ táng tại Bình An (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

29 tháng 9 năm 1821 / 27 tháng 11 năm 1824

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)