Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Bửu 阮福綿寶

Nguyễn Phúc Miên Bửu 阮福綿寶
Duy Thiện (惟善), hiệu Khiêm Trai (謙齋)

Tương An Quận vương 襄安郡王

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

30 tháng 5 năm 1820 / 8 tháng 3 năm 1854

Thân mẫu / Thân phụ :

Hồ Thị Tùy / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)