Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Bửu

Nguyễn Phúc Miên Bửu

Tương An Quận Vương