Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Trinh

Nguyễn Phúc Miên Trinh

Tuy Lý Vương