Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Thẩm

Nguyễn Phúc Miên Thẩm

Tùng Thiện Vương