Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Thẩm

Nguyễn Phúc Miên Thẩm

Tùng Thiện Vương

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

??? / ???

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)