Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Thủ

Nguyễn Phúc Miên Thủ

Hàm Thuận Quận Công