Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Phú (阮福綿富)

Nguyễn Phúc Miên Phú (阮福綿富)
Cung Lượng (恭亮)

Phù Mỹ Quận công (符美郡公)

Phù Mỹ Quận công (符美郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Phú (阮福綿富)
Sinh 28 tháng 2 năm 1817 mất 15 tháng 4 năm 1885
Thân mẫu Cung nhân Trần Thị Nghiêm
Bộ tênThực (食)
Có 13 con trai, tám con gái

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

28 tháng 2 năm 1817 / 15 tháng 4 năm 1885

Thân mẫu / Thân phụ :

Trần Thị Nghiêm / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)

 

Phu nhân:

- Dương Thị Thư

- Phan Thị Oanh