Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Thẩn

Nguyễn Phúc Miên Thẩn

Nghi Hòa Quận Công