Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Nghi

Nguyễn Phúc Miên Nghi

Ninh Thuận Quận Vương