Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Định

Nguyễn Phúc Miên Định

Thọ Xuân Vương