Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Trình (阮福玉珵)

Nguyễn Phúc Ngọc Trình (阮福玉珵)

mất sớm

Nguyễn Phúc Ngọc Trình (阮福玉珵)
Sinh 1817 Mất 1823
Thân mẫu Tài nhân Đặng Thị Duyên
Mất sớm.
Táng tại khu vực Cầu Bối, phường Thủy Xuân, Huế.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1817 / 1823

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820) / Không rõ