Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Bích (阮福玉碧)

Nguyễn Phúc Ngọc Bích (阮福玉碧)

mất sớm

Nguyễn Phúc Ngọc Bích (阮福玉碧)
Sinh 1812 mất 1819
Thân mẫu Mỹ nhân Trần Thị Thể
Mất sớm.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1812 / 1819

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820) / Không rõ