Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Lý (阮福玉理)

Nguyễn Phúc Ngọc Lý (阮福玉理)

mất sớm

Nguyễn Phúc Ngọc Lý (阮福玉理)
Sinh 1809 mất 1819
Thân mẫu Tài nhân Trần Thị Hán
Mất sớm.
Táng tại khu vực Cầu Bối, phường Thủy Xuân, Huế.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1809 / 1819

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820) / Không rõ