Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Thiều (阮福玉玿)

Nguyễn Phúc Ngọc Thiều (阮福玉玿)

mất sớm

Nguyễn Phúc Ngọc Thiều (阮福玉玿)
Năm sinh năm mất không rõ
Thân mẫu Tài nhân Nguyễn Thị Uyên
Lên 1 tuổi thì mất.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820) / Không rõ