Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Khuê (阮福玉珪)

Nguyễn Phúc Ngọc Khuê (阮福玉珪)
Trinh Ý (貞懿)

Mỹ Khê Công Chúa (美溪公主)

Mỹ Khê Công Chúa (美溪公主)
Trinh Ý (貞懿)
Nguyễn Phúc Ngọc Khuê (阮福玉珪)
Sinh 1807 mất 1827
Thân mẫu Đức phi Lê Ngọc Bình
Năm 1825, lấy Vệ úy Nguyễn Văn Thiện (con của Kinh Môn Quận công Nguyễn Văn Nhơn), sinh được một con trai.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1807 / 1827

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820) / Không rõ