Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Nguyệt (阮福玉玥)

Nguyễn Phúc Ngọc Nguyệt (阮福玉玥)
Cung Khiết (恭潔)

Nghĩa Hòa Công Chúa (義和公主)

Nghĩa Hòa Công Chúa (義和公主)
Cung Khiết (恭潔)
Nguyễn Phúc Ngọc Nguyệt (阮福玉玥)
Sinh 1803 mất 1846
Thân mẫu Chiêu dung Tống Thị Thuận
Năm 1823, lấy Phó Vệ úy Nguyễn Đức Hỗ (con của Khoái Châu Quận công Nguyễn Đức Xuyên), sinh được năm con trai, bốn con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1803 / 1846

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820) / Không rõ