Tiểu sử của Nguyễn Phúc Chính (阮福晸)

Nguyễn Phúc Chính (阮福晸)

mất sớm

Nguyễn Phúc Chính (阮福晸) 1807
Thân mẫu Hiền phi Ngô Thị Chính
Thờ tại đền Triển Thân. (Thân Huân Từ)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1807 / 1807

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)