Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Trân (阮福玉珍

Nguyễn Phúc Ngọc Trân (阮福玉珍
Tĩnh Chất (靜質)

Phú Triêm Công Chúa (富霑公主))

Phú Triêm Công Chúa (富霑公主)
Tĩnh Chất (靜質)
Nguyễn Phúc Ngọc Trân (阮福玉珍)
Sinh 1790 mất 1819
Thân mãu Chiêu dung Hoàng Thị Chức
Năm 1818, lấy Vệ úy Nguyễn Đức Long (con của Thiếu bảo, Đô thống chế Nguyễn Đức Thịnh), không con.
Tẩm mộ ở Trúc Lâm (Hương Trà, Thừa Thiên).

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1790 / 1819

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820) / Không rõ