Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Quỳnh

Nguyễn Phúc Ngọc Quỳnh

Công chúa