Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Châu (阮福玉珠)

Nguyễn Phúc Ngọc Châu (阮福玉珠)
Đoan Tuệ (端慧)

Bình Thái Công Chúa (平泰公主)

Bình Thái Công Chúa (平泰公主)
Đoan Tuệ (端慧)
Nguyễn Phúc Ngọc Châu (阮福玉珠)
Sinh 1782 mất 1847
Thân mẫu Chiêu dung Phạm Thị Lộc
Năm 1808, lấy Vệ úy Nguyễn Văn Ngoạn (con của Đoan Hùng Quận công Nguyễn Văn Trương), sinh được một con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1782 / 1847

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820) / Phạm Thị Lộc