Tiểu sử của Nguyễn Phúc Quang (阮福㫕)

Nguyễn Phúc Quang (阮福㫕)
Trang Cung (莊恭)

An Khánh Vương (安慶王)

An Khánh Vương (安慶王)
Trang Cung (莊恭)
Nguyễn Phúc Quang (阮福㫕)
Sinh 10 tháng 9 năm 1811 mất 29 tháng 6 năm 1845
Thân mẫu Mỹ nhân Trịnh Thị Thanh

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

10 tháng 9 năm 1811 / 29 tháng 6 năm 1845

Thân mẫu / Thân phụ :

Trịnh Thị Thanh / Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820)