Tiểu sử của Nguyễn Phúc Quân (阮福昀)

Nguyễn Phúc Quân (阮福昀)
Cung Trực (恭直)

Quảng Uy Công (廣威公)

Quảng Uy Công (廣威公)
Cung Trực (恭直)
Nguyễn Phúc Quân (阮福昀)
Sinh 20 tháng 8 năm 1809 mất 26 tháng 5 năm 1829
Thân mẫu Đức Phi Lê Ngọc Bình

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

20 tháng 8 năm 1809 / 26 tháng 5 năm 1829

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820)