Tiểu sử của Nguyễn Phúc Phổ (阮福普)

Nguyễn Phúc Phổ (阮福普)
Cung Đốc (恭篤)

Điện Bàn Công (奠盤公)

Điện Bàn Công (奠盤公)
Cung Đốc (恭篤)
Nguyễn Phúc Phổ (阮福普)
Sinh 3 tháng 5 năm 1799 mất 11 tháng 9 năm 1860
Thân mẫu cung tần Nguyễn Thị Thụy
Điện Bàn Công có 6 con trai và 3 con gái. Hai người con trai của ông được biết đến là công tử trưởng Tín Kiên và công tử thứ Tín Phác. Công tử Tín Kiên

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

3 tháng 5 năm 1799 / 11 tháng 9 năm 1860

Thân mẫu / Thân phụ :

Nguyễn Thị Thụy / Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820)