Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hy (阮福曦)

Nguyễn Phúc Hy (阮福曦)
Đôn Mẫn (敦敏)

Thuận An Công (順安公)

Thuận An Công (順安公)
Đôn Mẫn (敦敏)
Nguyễn Phúc Hy (阮福曦)
Sinh 1782 mất 21 tháng 5 năm 1801
Thân mẫu không rõ
Không con. Dưới thời Thiệu Trị được đổi thờ ở đền Thân Huân.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1782 / 21 tháng 5 năm 1801

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820)