Tiểu sử của Công chúa

Công chúa

Thất tường

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Thụ - Nguyễn Phúc Chú 阮福澍 (1697-1738) / Không rõ