Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc San

Nguyễn Phúc Ngọc San

Công chúa

Nguyễn Phúc Ngọc San (1717 - 1767).
Phu quân Chưởng dinh Tống Phúc Dinh.

 

Phu quân:

- Tống Phúc Dinh - Chưởng dinh