Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Thường

Nguyễn Phúc Ngọc Thường

Công chúa

Nguyễn Phúc Ngọc Thường (? - 1790).
Phu quân Cai đội Nguyễn Phúc Mao (được đổi quốc tánh)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / 1790

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Thụ - Nguyễn Phúc Chú 阮福澍 (1697-1738) / Không rõ

 

Phu quân:

- Nguyễn Phúc Mao - Cai đội (Được đổi quốc tánh)