Tiểu sử của Nguyễn Phúc Du

Nguyễn Phúc Du

Thiếu Bảo Hiếu Nghiễm Quận Công

Nghiễm Quận công
Nguyễn Phúc Du (? - 1751),
Có ba con trai: Diệp, Liêu, Khánh.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / 1751

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Thụ - Nguyễn Phúc Chú 阮福澍 (1697-1738)