Tiểu sử của Công chúa Thất tường

Công chúa Thất tường

Phu quân tên là Chân (không rõ họ).

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725) / Không rõ