Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Nhật

Nguyễn Phúc Ngọc Nhật

Công chúa

Nguyễn Phúc Ngọc Nhật
Ngày sinh mất không rõ
Thân mẫu không rõ
Phu quân Cai cơ Nguyễn Cửu Duyệt (chắt của Nguyễn Cửu Kiều).