Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Phụng

Nguyễn Phúc Ngọc Phụng
Từ Nhã - Nguyễn Phúc Ngọc Phượng

Tống Sơn Quận Quân

Tống Sơn Quận Quân
Nguyễn Phúc Ngọc Phụng (hoặc Phượng)
Sinh ? mất 1722
Thân mẫu Cung tần Tống Thị Lượng
Phu quân Nội hữu Chưởng doanh Nguyễn Cửu Thế (cháu nội của Nguyễn Cửu Kiều).
Được truy tặng Tống Sơn Quận chúa Tự phu nhân, thụy là Từ Nhã.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / 1722

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725) / Không rõ