Tiểu sử của Nguyễn Phúc Triêm

Nguyễn Phúc Triêm

Chưởng cơ

Chưởng cơ
Nguyễn Phúc Triêm
Sinh 13 tháng 3 năm 1725 mất 4 tháng 8 năm 1788
Thân mẫu không rõ
Được truy tặng chức Chưởng cơ.
Mộ táng tại phường An Cựu, nhà thờ ở làng Phú An (Huế).
Có ba con trai là Tụy, Hoàng (hoặc Lập) và Nông.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

13 tháng 3 năm 1725 / 4 tháng 8 năm 1788

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725)