Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hanh

Nguyễn Phúc Hanh

Nguyễn Phúc Hanh
Ngày sinh mất không rõ
Thân mẫu không rõ
An táng và thờ tự: Không rõ, chỉ biết có một con trai là Khánh.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725)