Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tuyền

Nguyễn Phúc Tuyền

Chưởng cơ

Chưởng cơ
Nguyễn Phúc Tuyền
Ngày sinh mất không rõ
Thân mẫu không rõ
Đương thời giữ chức Chưởng cơ.
Mộ táng tại phường Cư Chánh, nhà thờ ở làng Vĩnh Hòa (Huế).
Có một con trai là Huyên.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / ????

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725)