Tiểu sử của Nguyễn Phúc Kỷ

Nguyễn Phúc Kỷ

Chưởng cơ

Chưởng cơ
Nguyễn Phúc Kỷ
Sinh ? mất 8 tháng 5 năm 1743
Thân mẫu Hoàng Thị Duyên
Đương thời giữ chức Chưởng cơ.
Mộ táng tại phường An Cựu, nhà thờ ở làng Long Hồ (Huế).
Có hai con trai là Chiêu và Tuy.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / 8 tháng 5 năm 1743

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725)