Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hạo

Nguyễn Phúc Hạo

Nguyễn Phúc Hạo
Ngày sinh mất không rõ
Thân mẫu không rõ
Mộ táng tại làng Cư Chánh (Huế).
Có một con trai là Lượng.