Tiểu sử của Nguyễn Phúc Xuân

Nguyễn Phúc Xuân

Chưởng cơ

Chưởng cơ
Nguyễn Phúc Xuân
Ngày sinh mất không rõ
Thân mẫu không rõ
Đương thời giữ chức Chưởng cơ.
Mộ táng và nhà thờ đều ở phường An Cựu (Huế).
Có một con trai là Thái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725)