Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tông

Nguyễn Phúc Tông

Nguyễn Phúc Tông
Ngày sinh mất không rõ
Thân mẫu không rõ
Mộ táng tại làng Dương Xuân (Huế), nhà thờ không rõ ở đâu.
Có một con trai là Hán.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725)