Tiểu sử của Nguyễn Phúc Luân

Nguyễn Phúc Luân
Nguyễn Phúc Yểm

Cai đội - Cai cơ

Cai đội - Cai cơ
Nguyễn Phúc Yểm - Nguyễn Phúc Luân
Sinh 30 tháng 1 năm 1708 mất 24 tháng 10 năm 1748
Thân mẫu không rõ
Đương thời giữ chức Cai đội, sau khi mất được tặng chức Cai cơ.
Mộ táng tại làng Nguyệt Biều, nhà thờ ở làng Phú Xuân (Huế).
Có ba con trai là Bảo, Ý và Nho.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

30 tháng 1 năm 1708 / 24 tháng 10 năm 1748

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725)