Tiểu sử của Nguyễn Phúc Quận

Nguyễn Phúc Quận

Cai đội

Cai đội
Nguyễn Phúc Quận
Ngày sinh mất không rõ
Thân mẫu không rõ
Đương thời giữ chức Cai đội.
Mộ táng tại phường An Cựu, nhà thờ ở thôn Bàng Môn (Huế).
Có một con trai là Dục.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725)