Tiểu sử của Nguyễn Phúc Sảm

Nguyễn Phúc Sảm
hoặc San

Nguyễn Phúc Sảm (hoặc San)
Sinh 4 tháng 4 năm 1707 mất 31 tháng 5 năm 1765
Thân mẫu không rõ
Mộ táng tại làng Trúc Lâm, nhà thờ ở thôn Bàng Lăng (Huế).
Có hai con trai là Kiên và Thuận.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

4 tháng 4 năm 1707 / 31 tháng 5 năm 1765

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725)