Tiểu sử của Nguyễn Phúc Truyền

Nguyễn Phúc Truyền

Chưởng Vệ Quận Công

Cai cơ - Chưởng vệ sự Quận công
Nguyễn Phúc Truyền
Ngày sinh mất không rõ
Thân mẫu Hoàng Thị Duyên
Đương thời giữ chức Cai cơ, sau khi mất được tặng chức Chưởng vệ sự, tước Quận công.
Mộ táng tại làng Châu Chữ, nhà thờ ở làng Long Hồ (Huế).
Có hai con trai là Thùy và Nghi.