Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tú

Nguyễn Phúc Tú

Chưởng Cơ Quận Công

Chưởng cơ Quận công
Nguyễn Phúc Tú
Ngày sinh mất không rõ
Thân mẫu Nguyễn Thị Gia
Mộ táng tại làng Dương Xuân, nhà thờ ở làng Phú Xuân (Huế).
Có ba con trai là Tôn Thất Thắng, Tôn Thất Tuyên, Tôn Thất Nhật.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725)